November 16 1997, The Zephyr Club. Salt Lake City Utah.

« Return to November 16 1997, The Zephyr Club. Salt Lake City Utah.